Česko-britská

Česko-britská o.p.s. - obecně prospěšná společnost

cs-CZ en-US

Sub-projekt PF 134

podpořený grantem z Fondu Partnerství: „Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“.

ANNEX

Sub-projekt je zaměřen na oblast sociálně-právní ochrany dětí v náhradní péči, na služby a metody práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Sub-projekt reaguje na dlouhodobé problémy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí u nás, opakovaně kritizované zejména Výborem OSN pro práva dítěte v Ženevě a napomáhá řešení aktuální situace ČR v oblasti ochrany ohrožených dětí.

Předkládaný sub-projekt chce přispět ke zvýšení kvality sociálních služeb respektujících práva a nejlepší zájem dítěte a tím také ke snížení rozdílů v této oblasti mezi ČR a vyspělými zeměmi Evropy. Hlavními cílovými skupinami projektu, pro které budou určeny výstupy projektu a které budou využívat výsledky sub-projektu v praxi, jsou jednak pracovníci ve službách zaměřených na terénní práci s rodinami a na práci s ohroženými dětmi v náhradní péči: terénní pracovníci, profesionální pečovatelé - „tety a strýcové do rodiny“ působící např. v celostátní síti pracovišť terénních služeb Fondu ohrožených dětí, aj., dále rodinní asistenti, pracovníci OSPOD, pracovníci nestátních organizací pracujících s dětmi, aj., jednak pracovníci v oblasti náhradní péče: zejména pracovníci přímé péče a pracovníci pobytových služeb, např. v celostátní síti Fondu ohrožených dětí – Klokánek, a další pobytová a krizová zařízení, dále pěstouni, budoucí profesionální pěstouni, pracovníci nevládních neziskových organizací pracujících s ohroženými dětmi, aj.Zpět na stránku s projekty